Melanom

Melanom

Melanom

Förekomsten av melanom ökar i Sverige liksom i övriga delar av världen med ljushyllt befolkning. Överlevanden skiljer sig åt både inom och mellan olika stadier av sjukdomen. Tidig upptäckt är därför viktig för överlevnaden i sjukdomen. Melanom med spridning till hjärnan har sämst prognos och  behandlingsalternativen är få. Vissa vanligt förekommande läkemedel kan påverka risken för melanom samt prognosen i sjukdomen.  Behandlingsresultaten vid spritt melanom har markant förbättrats genom immunreceptorblockerande behandlingar som ger ett ökat immunförsvar riktat mot tumören men som kan ge kraftiga biverkningar. En andel av patienterna uppnår långtidsöverlevnad med immunbehandlingen. Markörer som förutsäger terapisvar och biverkningar saknas. Det finns ett stort behov att förbättra handläggningen och behandlingen av melanom i alla stadier av sjukdomen.

Målsättningen är att analysera kliniska och biologiska immunrelaterade markörer som kan komma patienten till nytta med fokus på melanom med hög risk för recidiv och för avancerat melanom. Vi vill förbättra diagnostiken och tidig upptäckt av melanom samt följa behandlingssvar och biverkningar. Projektet kommer utveckla nya metoder som artificiell intelligens för diagnostik, analysera stora registerdata och undersöka blod- och tumörprover under behandling. I blodet vill vi undersöka proteiner och små transportblåsor (så kallade exosomer) som cellerna lämnar ifrån sig och som kan korrelera till immunförsvaret under sjukdomsprogress och i samband med behandling. Genom att utveckla så kallade spatialteknologier kan genuttrycket på cellnivå analyseras i tumörvävnad och åskådliggöras visuellt. Ett exempel är att vi kommer kombinera dessa tekniker för att specifikt analysera melanom med spridning till hjärnan.

Projektet är en unik möjlighet att hitta nya riskgrupper och individer med sämre prognos i sjukdomen liksom behandlingsprediktiva markörer genom att använda storskaliga registerstudier, ny teknik och kliniska prover i samarbete med andra forskargrupper. Projektet kommer specifikt ge ökad kunskap om sjukdomen, om behandlingsbiverkningar och hur sjukdomen skiljer sig mellan män och kvinnor vid behandling. Vi kommer även få ökad kunskap om tumörbiologin vid melanom vid hjärnmetastaserad sjukdom där behandlingsalternativen är begränsade idag. Vårt projekt kommer därmed att bidra till att förbättra omhändertagandet och behandlingen av melanom genom alla stadier av sjukdomen. I framtiden hoppas vi kunna utveckla nya behandlingsstrategier inom ramen för kliniska prövningar.

Projektledare:

Hanna Eriksson

Specialistläkare i Onkologi (dubbelspecialist även i dermatologi). Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Med. Dr, med klinisk forskning inom melanom, Inst. För Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet