Immunterapi

Immunologiska studier för behandling av cancer.

Projektet syftar till att förstärka immunförsvaret hos patienter med cancer.

Framsteg inom experimentell och klinisk forskning har gett nytt hopp till dem som insjuknar i cancer. I synnerhet har forskning och behandling med immunterapi genomgått en anmärkningsvärd utveckling de senaste åren. Immunterapi bygger på förmågan hos vårt immunförsvar att bekämpa och förstöra cancerceller. En mycket viktig beståndsdel av vårt immunförsvar är vita blodkroppar som har en förmåga att stöta bort tumörceller. Idag finns flera godkända läkemedel inom immunterapi som baseras på att stimulera vita blodkroppar. Även om dessa läkemedel fungerar bra för många patienter med spridd cancersjukdom så svarar långt ifrån alla patienter på immunterapibehandling.

Forskaren och docenten Andreas Lundqvist på Institutionen för Onkologi-Patologi har mer än 20 års erfarenhet av forskning inom tumörimmunologi. Han har bl a forskat på National Institutes of Health i USA och är sedan 10 år tillbaka på Karolinska Institutet. En stor del av dagens forskning inom immunterapi fokuserar på att förstå vilka patienter som har en större chans att svara på immunterapibehandling. Idag visar flera studier att patienter har en högre chans att svara på immunterapibehandling om tumören är inflammerad, dvs att det finns ett högt antal vita blodkroppar i tumören. Andreas Lundqvists forskargrupp försöker förstå hur dessa vita blodkroppar regleras i mikromiljön inne i tumören. De studerar immunförsvaret i flertalet olika tumörtyper, bland annat urologiska tumörer som njurcancer och prostatacancer. Med hjälp av cellodlingsförsök i en specialanpassad laboratoriemiljö förväntar de sig att dessa studier kommer att leda till en ökad förståelse för hur immunförsvaret regleras i tumörens mikromiljö vilket på sikt kan leda till en mer effektiv immunterapibehandling.